แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน

https://line.me/R/ti/p/@449yvzgl

!!แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเฉลย ล่าสุด
1. ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2. ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาการป่าไม้
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป่าไม้
(พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.
2562, พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562,
พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558, พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558, พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก
และการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย
มาตรการควบคุมตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2546)
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดทำและควบคุมระบบ
ข้อมูลที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้
– ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้และ
สัตว์ป่า
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดการไฟป่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติและการนันทนาการ
– ความรู้เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาหรือแนวทางพระราชดำริ มาใช้ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
– ความรู้เกี่ยวกับการอนุวัติตามอนุสัญญาและพันธกรณี และงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
– ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน

https://line.me/R/ti/p/@449yvzgl

!!แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์!!

แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สนใจ แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ
แนวข้อสอบราชการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช”

สินค้ามาใหม่