แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ ครู กศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปราจีนบุรี
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน

!!แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ ครู กศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ล่าสุด
1. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พศ ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มติม
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พศ. ๒๕ส๗ และประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ พศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มติม
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ ๒๕๓๙
7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ ๒๕ส่๐
8. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พศ ๒๕๔๔
9. พะราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พศ. ๒๕๖๐
10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11. พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
1. การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษา.อกรบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ ๒๕๑
2. การดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒
5. ปรัชญาคิดเป็นและจิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่
6. หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. การพัฒนาผู้เรียน สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
9. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผ่นงานโครงการ แผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล
โครงการและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ
11. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน การประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากร
ในเครือข่ายทางการศึกษา การทำงานร่วมกับชุมชน
12. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
13. ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง ตามบทบาทหน้าที่ ของครู กศน. ตำบล
– สถานการณ์ปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน

!!แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์!!

สนใจ สรุปแนวข้อสอบ ครู กศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ
แนวข้อสอบราชการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ ครู กศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่”

สินค้ามาใหม่