แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปราจีนบุรี
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน

!!แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปราจีนบุรี ล่าสุด
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๐
8. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word
Microsoft Excel และ Microsoft Power point
9. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕’๖๐
2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การนำเงินส่งคลัง
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
5. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
6. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
8. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
9. ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
– สถานการณ์ปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปราจีนบุรี
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน

!!แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์!!

สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปราจีนบุรี ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ
แนวข้อสอบราชการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปราจีนบุรี”

สินค้ามาใหม่