แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ ครู กศน.ตําบล สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสมุทรปราการ
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ ครู กศน.ตําบล สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567
– ภาษาและการคิดวิเคราะห์ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์)
– ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office และการใช้งาน Internet เบื้องต้น
– การจัดการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555) การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย
– บทบาทหน้าที่ และภาระงานของ ครู กศน.ตำบล
– การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ คำรับรองปฏิบัติราชการ
– การจัดกระบวนการเรียนรู้
– ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
– การวัดผลและประเมินผล
– การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
– สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา

รายละเอียดภายในชุดสำหรับสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตําบล สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสมุทรปราการ

– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสมุทรปราการ
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า สรุปข้อสอบ ครู กศน.ตําบล สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสมุทรปราการ

(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

แนวข้อสอบ ครู กศน.ตําบล สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเฉลย

สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ ครู กศน.ตําบล สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสมุทรปราการ ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ

สินค้ามาใหม่