แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2567
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมการศึกษา และความมั่นคงของชาติ
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เช่นMicrosoft Word , Microsoft Power point, Microsoft Excel ,SPSS
– ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้
– ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและโครงการ การวางแผนจุลภาค (Micro planning)
– ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
– ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภาระงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ชุมชน
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลในชุมชน
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
– ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
– การวัดผลและประเมินผล

รายละเอียดภายในชุดสำหรับสอบตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย

– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า สรุปข้อสอบ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย

(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!
สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ

สินค้ามาใหม่