แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด
ความรู้ความสามารถทั่วไป
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๖
5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
7. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
11. ระเบียบสำนักนายกรัฐนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
13. นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สำนักงาน กศน)
14. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมการศึกษา และความมั่นคงของชาติ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
e-Government Procurement (e-GP) และระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิสก์ (New GFMIS Thai)
– สถานการณ์ปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ
แนวข้อสอบราชการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่”

สินค้ามาใหม่