แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ล่าสุด
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นติน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๕๖
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. การพัฒนาระบบราชการไทย
8. โครงสร้างและบทบาทภารกิจของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
9. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการ
10. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐) /แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ /แผนปฏิรูปประเทศ
/ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
11. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕)
– สถานการณ์ปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ
แนวข้อสอบราชการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม”

สินค้ามาใหม่