แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
– ความรู้เกี่ยวกับ ข่าว ประกาศ นโยบาย จุดเน้น ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการเรียนรู้
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรเกรมสำเร็จรูป เช่นMicrosoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel และ SPSS
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS :Government Fiscal Management informati n System)
– หลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ
– พระราชบัญญัติวินัยทางการเงิน การคลัง พ.ศ. 2561
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยทางการเงิน การคลัง พ.ศ. 2561
– พระราชบัญญัติระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รายละเอียดภายในชุดสำหรับสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า สรุปข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!
สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา  ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ

สินค้ามาใหม่