แนวข้อสอบมากที่สุด ขายดีอันดับ 1 ในขณะนี้

Tel : 091-8641493

Line : @sheet88

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า
(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!

฿380

Facebook
Twitter
LinkedIn

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567
– การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
– การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ
– การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล
– ทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวนโครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบท
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– จุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
– เหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น
– แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 (20 ปี)
– แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
– แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กระทรวงศึกษาธิการ
– แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ การจัดทำแผนและบริหารแผนและโครงการตามแนวทางของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผน เช่น นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ฯลฯ
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ การกำกับติดตามและการจัดทำรายงาน การประเมินโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดภายในชุดสำหรับสอบตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

– ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
– เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
– หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด
– ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า สรุปข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

(1). แบบ e-book ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 5-20 นาที
(2). แบบหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน
!!!! แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ !!!
สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี ติดต่อที่
โทร: 091-8641493
Line id: @sheet88 มี@ด้วยนะคะ

 

สินค้ามาใหม่